1. Definities en toepassing van de Verkoopsvoorwaarden

De website www.maanenmini.be is een initiatief van:

KATHLEEN BUYTAERT (Hierna: “MAAN & MINI”) met maatschappelijke zetel te:

Maantjessteenweg 39
2170 Antwerpen
Ondernemingsnummer (BTW-BE): 0675.879.865
E-mail: kathleen.buytaert@gmail.com

Hierna vermelde begrippen dienen in de Verkoopsvoorwaarden als volgt te worden verstaan:

Koper‘: Iedere natuurlijke persoon (B2C) die met MAAN & MINI in een contractuele relatie van welke aard dan ook komt te staan. Iedere Koper verbindt er zich toe de producten op www.maanenmini.be niet aan te kopen met de loutere doelstelling om deze door te verkopen. Verderop ook ‘u’ genoemd.

Consument’: Iedere natuurlijke persoon in de hoedanigheid van Koper, die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

Producten’: Alle diensten en goederen die het voorwerp van deze verkoopovereenkomst vormen.

Volgens specificaties van de Consument vervaardigde goederen’: Goederen die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument.

Verkoopovereenkomst’: Iedere overeenkomst waarbij de handelaar zich ertoe verbindt de eigendom van goederen over te dragen en/of een dienst te leveren aan de Koper. Deze Koper verbindt er zich op zijn beurt toe de prijs daarvan te betalen.

Deze Verkoopsvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op alle huidige en toekomstige Verkoopovereenkomsten tussen MAAN & MINI en de Koper. De Koper aanvaardt de toepasselijkheid van deze Verkoopsvoorwaarden, alsmede alle andere rechten en plichten zoals vermeld op de website.

MAAN & MINI behoudt zich het recht voor de Verkoopsvoorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Een toekomstige wijziging zal geen invloed hebben op bestaande productorders en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten.

2. Hoe komt de overeenkomst tot stand?

De Koper kan een product aanschaffen uit het aanbod van MAAN & MINI door een aankoop te plaatsen via de online ordermethode. Deze aankoop is bindend tegenover de Koper. MAAN & MINI zal binnen uiterlijk zeven (7) kalenderdagen na het order contact opnemen via e-mail ter bevestiging. Deze orderbevestiging is het tijdstip van totstandkoming van de overeenkomst.

MAAN & MINI kan te allen tijde beslissen om geen bevestiging te sturen of in een uitdrukkelijke verklaring het productorder te weigeren. Indien de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal MAAN & MINI de Koper hierover inlichten en eventueel een vervangend product voorstellen. De Koper heeft geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

3. Onze prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro. De kosten van levering en andere bijkomende kosten (cf. betaalmethoden) zijn niet inbegrepen in de individuele productprijs.

De Koper is de prijs verschuldigd die MAAN & MINI meedeelt in haar bevestiging. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door MAAN & MINI worden gecorrigeerd. Klachten omtrent de prijs(zetting) moeten binnen zeven (7) kalenderdagen duidelijk en schriftelijk gecommuniceerd worden.

4. Betalingsvoorwaarden

Wij accepteren volgende betaalmethoden:

  • Bancontact
  • iDEAL
  • Overschrijving

Het beveiligde systeem van Mollie staat in voor de verdere verwerking van de betaling en zorgt voor een versleutelde behandeling van uw bankgegevens. De nodige beveiligingsmaatregelen worden via SSL voorzien.

MAAN & MINI behoudt de eigendom van alle bestelde Producten en stelt haar leveringsverplichtingen uit tot de volledige betaling van alle door de Koper verschuldigde bedragen.

5. Hoe wordt mijn product geleverd?

De uiterste leveringstermijn bedraagt dertig (30) dagen na ontvangst van de bestelling, tenzij een ander tijdstip voor de levering werd overeengekomen. Indien MAAN & MINI er niet in slaagt om de goederen binnen de leveringstermijn te leveren, verzoekt de Koper de levering te verrichten binnen een aanvullende termijn. De Koper heeft het recht de overeenkomst te beëindigen, indien er geen levering is binnen de aanvullende termijn. Wanneer een product niet op voorraad is, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. De leveringstermijn begint dan ook te lopen vanaf de producten weer in voorraad zijn.

MAAN & MINI doet voor de levering beroep op BPost en PostNL. Het inschakelen van externe partijen kan een invloed hebben op de levering. MAAN & MINI neemt echter geen verantwoordelijkheid hiervoor. Naar aanleiding van een niet-geleverde verstuurde bestelling wordt onmiddellijk een onderzoek ingesteld bij de vervoerder. Tijdens het onderzoek kan niet worden overgegaan tot terugbetaling of een andere verzending.

Het is de verantwoordelijkheid van de Koper om de levering op de afgesproken plaats mogelijk te maken. Er is sprake van een levering zodra de bestelde producten één keer aan de afnemer zijn aangeboden. Indien een aangeboden levering onsuccesvol is, dan zijn de kosten van nieuwe leveringspogingen volledig voor rekening van de Koper.

MAAN & MINI draagt het risico voor beschadiging en/of vermissing van de producten tot op het moment van levering. Het risico van de producten gaat over op de Koper bij de in ontvangstname met of zonder ondertekening van de leveringsbevestiging.

6. Gebreken en klachtindiening

De wettelijke garantieplicht, zoals bepaald in artikel 1641 tot 1649 Burgerlijk Wetboek, is onverkort van toepassing op deze Verkoopsvoorwaarden. Bijgevolg heeft iedere Koper recht op herstel indien hij een gebrek vaststelt in de levering van de verkochte zaak, conform de wettelijke voorschriften. Voor de Consument geldt daarenboven de wettelijke garantietermijn van twee (2) jaar. De Koper kan geen beroep doen op zijn garantierecht indien hij op het ogenblik van de koop op de hoogte was van de gebreken. Bijkomende commerciële garanties zijn steeds mogelijk conform de desbetreffende voorwaarden.

Zodra de Koper of een door de Koper aangewezen derde partij de producten ontvangt, is deze ontvanger verplicht de producten nauwkeurig te onderzoeken.

De gebrekkige producten moeten, op risico en op kosten van de Koper, in originele staat inclusief hun verpakking, accessoires en documentatie en steeds vergezeld van de originele aanrekening of een geldend betaalbewijs terug verzonden worden naar MAAN & MINI.

De garantie is niet van toepassing op:

  • Schade veroorzaakt door normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de Koper aan de goederen, inclusief onoordeelkundig en verkeerd gebruik en blootstelling aan vocht, brand, aardbeving en andere externe oorzaken.
  • Schade veroorzaakt door een installatie en gebruik op een wijze die niet in overeenstemming is met de verstrekte instructies en informatie.

Indien voldaan wordt aan bovenstaande voorwaarden, heeft de Koper in de eerste plaats recht op een kosteloze reparatie of vervanging. Indien de reparatie of vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft de Koper het recht op een gehele of gedeeltelijke terugbetaling, mits een duidelijke en gegronde onderbouwing. De vergoeding die hieruit volgt kan nooit groter zijn dan het aan de Koper gefactureerde bedrag.

7. Herroepingsrecht

7.1 Wanneer heeft de Consument een herroepingsrecht?

De Consument beschikt op grond van artikel VI.47 Wetboek Economisch Recht (WER) over een herroepingsrecht. Dit houdt in dat de Consument binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product, alsnog kan afzien van de aankoop zonder betaling van een vergoeding of opgave van motief.

Bij correct gebruik van het herroepingsrecht zal MAAN & MINI de Consument terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel waarmee de oorspronkelijke transactie is verricht, tenzij de Consument uitdrukkelijk anders heeft ingestemd. De terugbetaling gebeurt zonder kosten en niet later dan veertien (14) kalenderdagen.

Indien de Consument gekozen heeft voor een leveringswijze die afwijkt van de goedkoopste standaard-leveringswijze, dan worden deze bijkomende leveringskosten niet terugbetaald.

7.2 Hoe dit herroepingsrecht correct uitoefenen?

De Consument die beroep wil doen op het herroepingsrecht moet dit binnen de veertien (14) kalenderdagen steeds uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en schriftelijk aan MAAN & MINI meedelen vanaf:

  • Verkoopovereenkomst: De dag van (fysieke) ontvangst van de goederen.
  • Dienstenovereenkomst: De dag waarop de overeenkomst wordt gesloten.

In zijn mededeling moet de Consument verplicht volgende informatie vermelden:

  • Datum van order, datum van ontvangst en datum waarop het herroepingsrecht wordt gebruikt;
  • Naam en adres van de Consument;
  • Handtekening van de Consument.

Vervolgens moet de Consument uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na de communicatie de desbetreffende producten terugsturen naar MAAN & MINI door middel van een erkende vervoerder. In ieder geval zal de Consument alle kosten en risico van de terugzending dragen. MAAN & MINI heeft het recht om de terugbetaling op te schorten, indien de Consument geen bewijs van terugzending levert.

Er is sprake van een onrechtmatig gebruik van het herroepingsrecht, indien de Consument niet voldoet aan de bovenstaande voorwaarden. In dat geval zullen de goederen voor eigen rekening en risico van de Consument teruggestuurd worden naar de Consument.

8. Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten betreffende de producten en handelsnamen blijven behouden bij MAAN & MINI. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf.

9. Verwerking persoonsgegevens

De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen en garantiecontracten. Als deze gegevens ontbreken, wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Verkoopsvoorwaarden. De persoonsgegevens van de Koper zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de Privacyverklaring die te consulteren is via onze website.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen en overeenkomsten die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van MAAN & MINI worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

© 2017 deJuristen ICT-recht & intellectuele eigendom (http://www.ictrecht.be). Op de aangeboden informatie (algemene voorwaarden, privacy statement en disclaimer) rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van deJuristen (contact@dejuristen.be). Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden.